ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТОЗИ САЙТА freshme.bg Е ОБВЪРЗАНО ОТ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. ЧРЕЗ ДОСТЪПА ДО (ЗАРЕЖДАНЕТО НА) САЙТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТЯХ, КАТО СЕ ЗАДЪЛЖАВАТЕ ДА ГИ СПАЗВАТЕ. В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ПО-ДОЛУ, МОЛЯ НЕ ИЗПОЛВАЙТЕ САЙТА. С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ ОСВЕН СЪГЛАСИЕТО СИ С ТЯХ, СЪЩО И, ЧЕ ИМАТЕ ПРАВОТО, ПЪЛНОМОЩИЯТА И ДЕЕСПОСОБНОСТТА ДА ПРИЕМЕТЕ И ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ.

Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между Потребител/Ползвателите на информационната платформа freshme.bg (електронен магазин) и собственика на платформата, които възникват във връзка и по повод разглеждането на сайта, ползването на услугите, предоставени от него, както и в случай на сключване на договор за покупко-продажба по електронен път.

Информационната платформа е собственост на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, email info@freshme.bg.

 

 

 • Определения на термините използвани в текста на общите условия:

 

Website: („website”) e обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;

Информационна платформа за онлайн пазаруване: е цялостен продукт, който дава възможност на Потребител/Ползвателите да получават достъп до разнообразна информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на Собственика или на други сървъри извън контрола на последния;

Потребител/Ползвател е физическо или юридическо лице, регистрирано като такова според законите на Р. България, което е регистрирало Потребител/Ползвателски профил в рамките на информационната платформа за онлайн пазаруване.

Потребител/Ползвателско име е избран от Потребител/Ползвателя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством който той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя.

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с Потребител/Ползвателското име индивидуализира Потребител/Ползвателя  и който заедно с Потребител/Ползвателското име служи за достъп до Потребител/Ползвателския му профил.

Потребител/Ползвателският профил е обособена част от уебсайта www.freshme.bg съдържаща информация за Потребител/Ползвателя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана, ползвана и обработвана от МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175,  единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни. Достъпът до клиентския профил се осъществява чрез въвеждане на Потребител/Ползвателско име (емайл) и парола. Потребител/Ползвателският профил осигурява на Потребител/Ползвателя възможност по всяко време да преглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, както и осигурява пълен достъп до всички негови заявки за закупуване, предоставя възможност за отказ от получаване на съобщения с информационна и рекламна цел и др.;

Цена: е обявената до всеки артикул цена на стока, представляваща стойността за един брой, като цената е обявена в български лева, без да включва цена за доставката. В случай, че цената е обявена в друга валута, продажната цена на артикулите се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката;

Цена – доставка: цената за доставка на заявените продукти, обявена в британски паудове. Цената на доставката се трансформира в български левове на база дневния курс на БНБ в деня на подаването на заявката.

Крайната цена: е сумата от сбора на цената на избрания/ните артикули заедно с цената за доставката, обявена в левове;

Артикул: определен вид стока, притежаващ притежаващ своята идентификация и  индивидуализация.

 

 

 • Описание

 

Информационна платформа за онлайн пазаруване, находяща се на интернет адрес с домейн freshme.bg, предоставя на Потребител/Ползвателите възможност за пазаруване на стоки от типа хранителни доставки и козметика с директна доставка за региона на Република България, без за това да е необходима регистрация на Потребителски профил. В случай на желание за регистрация на профил, Потребителя/Ползвателя е необходимо следва по долу изброените стъпки, като в случай на отказ от това, Потребител/Ползвателят следва само стъпките касаещи поръчката.

Сайта осъществява контакт между Потребител/Ползватели и доставчици/производители, в това число и логистика по приемането, обработването и доставката на избраната от Потребител/Ползвателя стока,

 

 • Профил, Права и задължения на Потребителя/Ползвателя (регистриран и нерегистриран)

 

Правилата на настоящия раздел от тези общи условия се прилагат спрямо Потребител/Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко- продажба или при регистрацията в информационната платформа, може да се направи извод, че са Потребител/Ползватели по смисъла на Закона за защита на Потребител/Ползвателите, Закона за електронната търговия на Р. България и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние.

 1. Стъпки

В онлайн платформата Потребител/Ползвателски профил могат да създават както физически, така и юридически лица, регистрирани като такива според действащото законодателство в Р. България. За да се създаде активен Потребител/Ползвателски профил, лицето трябва да попълни съществуващия в платформата формуляр за регистрация, като в него посочи валиден e-mail адрестри имена, адрес за доставка, телефон за контакт и парола. Попълненият формуляр става електронен документ по смисъла на чл. 3 ЗЕДЕП, при регистрация Потребител/Ползвателят изрично посочва че е съгласен с настоящите общи условия, а според чл. 3 ал. 2 ЗЕДЕП писмената форма се смята за изпълнена и двете страни по договора са обвързани с тях.

Като се регистрира в платформата, Потребител/Ползвателят потвърждава, че данните във формуляра за регистрация са верни и не нарушават права и интереси на трети лица.

 

 1. Права и задължения на Потребител/Ползвателите

А. Потребител/Ползвателят отговаря за всички свои действия, които са резултат от използването на сайта през неговия профил, включително за сключени договори и настъпили плащания. При използване на онлайн платформата Потребител/Ползвателите са длъжни да избягват извършването на  действия, които нарушават закона.

Б. Потребител/Ползвателят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната система да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони и настоящите Общи условия. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно сайта за всеки случай на извършено или открито нарушение, да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител/Ползвател, да не осъществява достъп извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му. Да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора, да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

В. Потребител/Ползвателят не може да извлича, възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на, без изричното разрешение на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175

 

 1. Защита на личните данни

А. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, администрира личните данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага необходимата и дължима грижа и отговаря за защита на информацията за Потребител/Ползвателя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие, злоумишлени действия на трети лица или по разпореждане от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират такава информация, в рамките на своята дейност и при спазване на законово установените процедури;

Б. В регистрационната форма, попълвана от Потребител/ПолзвателяМИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

В. Ограниченията по буква „А” не се прилагат в случай, че Потребител/Ползвателят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, има право да предостави личната информация за Потребител/Ползвателя на съответните компетентни държавни органи, съгласно действащото законодателство.

Г. С приемането (чекирането на графа „приемам”) на настоящите Общи условия, Потребител/Ползвателят се съгласява Личните му данни да се използват от МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, за идентификация по сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответсвие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

 1. Поръчка
 2. Цените на стоките и артикулите предлагани чрез платформата за онлайн пазаруване достъпна чрез домейн bgса цени включено ДДС и без цена за доставка. Цената за доставката се определя отделно при осъществяването на поръчката.

 

 1. Потребителите/Ползвателите използват интерфейса на страницата на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в информационната платформа за онайн пазаруване.
 2. Договорът се сключва на български език.

 

 1. Договорът между МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 и Потребител/Ползвател/Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес freshme.bg.

 

 1. Страна по договора с МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 е Потребител/Ползвателят/Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребител/Ползвателя/Ползвателя.

 

 1. Този договор се счита за сключен от момента на извършване и потвърждаване на регистрационната форма в информационната платформа от Потребител/Ползвател/Ползвателя за съответната заявка. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

 

 1. За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства, а именно чрез изпращането на имейл на електронният адрес от регистрационната форма.

 

 1. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 доставя стоките на посочения от Потребител/Ползвателите/Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

 1. Стъпки, през който Потребител/Ползвател трябва да премине за направи и има валидна поръчка:
 • избор на артикул, по вид и характеристика;
 • добавяне в „кошница”;
 • регистрация, – за нов Потребител, или вход в системата на информационната платформа – за регистриран Потребители, или избор на опция без регистрация;
 • избор на вида плащане, който ще е най-удобен за Потребителя/Ползвателя, както и начина, по които да се осъществи  доставката (чрез куриер или др.);
 • запознаване и съгласяване с общите условия за ползване;
 • след извършването на горните стъпки, Потребителя/Ползвателя отново потвърждава поръчката в сайта, което действие я валидизира и има обвързващо значение за страните.
 1. Правила за поръчка: Договорът сключен между Потребителя/Ползвателя и сайта е договор за продажба от разстояние при условията на авансово или отложено плащане. Начините и средствата за плащане са:
 • Авансово:

– EasyPay, bPay, ePay, eBG, PayPal, Transcard, Банков път и кредитни карти;

 • Отложено плащане:

– при доставка на точен адрес;

– при получаване в офис на съответната куриерска фирма или в оторизиран офис на freshme.bg.

 

 1.       Доставка 

 

 1. Потребителят/Ползвателят има право да избере дали заявената, поръчана и предплатена(или отложена за плащане след доставката) от него стока може да му бъде доставена директно на адрес, посочен от него, чрез куриер или да я вземе лично от офиса наМИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175.
 2. Доставки се извършват само на територията на Р. България.
 3. Стойността на куриерските и транспортни разходи не е включена в цената на стоките и артикулите. Тя се определя съгласно тарифите на избрания куриер, като Потребителят/Ползвателят може да се осведоми за нея от тарифната им таблица.
 4. Срок на доставката: в период до 14 работни дни след приемането и обработването на поръчката. Доставчика си запазва правото да удължи срока на доставката с период до 30 работни дни, при обстоятелства различни от нормалните. Доставчика ще уведоми Потребител/Ползвателя чрез имейл, в такъв случай, за обстоятелствата, възможностите и правата му.
 5. В случай, че избраният, поръчан и предплатен артикул е изчерпан и доставчика е в невъзможност да изпълни поръчката, преведената от Потребител/Ползвателя сума автоматично се зарежда като кредит в неговия профил. Така той ще може да я използва при бъдещи свои покупки. Потребителят/Ползвателят има право, при изрично желание от негова страна платената сума да му бъде възстановена.

 

 

 • Отговорност

 

 

 1. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока.
 2. При допуснати технически грешки в съдържанието, валидно сключените Договори за продажба обвързват страните по тях, освен ако същите не бъдат унищожени по реда на приложимото законодателство – в последния случай нито Потребител/Ползвателят нито МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 ще дължат обезщетение на която и да е от страните.
 3. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.
 4. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.
 5. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 не отговаря за съдържанието на сайтове достъпни чрез публикувани на Сайта хипервръзки (препратки, линкове), съгласно разпоредбите на Закона за електронната търговия.
 6. Авторските права и всички други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на Сайта, заедно с неговия дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.
 7. МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.
 8. Потребител/Ползвателятсе задължава при ползване на предоставения му достъп до интернет базирана информационна система:
 • да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия и да съобразява поведението си с добрите нрави;
 • да не се намесва в правилното функциониране на системата
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и да уведомява незабавно МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175 за всеки случай на извършено или открито нарушение;
 • да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
 • да не извършва злонамерени действия по смисъла на настоящите Общи условия;
 1. Потребител/Ползвателятне може да извлича, възпроизвежда, изтрива, заличава, променя, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “bg”, както и да създава собствена база данни в електронен или друг вид от принадлежащите информационни ресурси към базите данни, разположени на уебсайта на “freshme.bg”, без изричното разрешение на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175.

 

 • Оплаквания и Рекламации

 

 1. Потребител/Ползвателите имат право на рекламация или да се откажат от сключения договор в сроковете и при условията предвидени и регулирани от законите в Р. България, в частност Закон за защита на Потребител/Ползвателя.
 2. Потребител/Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок oт 30 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
 3. Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
  • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
  • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на Потребител/Ползвателя или по негова индивидуална поръчка;
  • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
  • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Потребител/Ползвателя;
  • за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
 1. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите – Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на Потребител/Ползвателя по отношение на договорите от разстояние , Потребител/Ползвателят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Потребител/Ползвателя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
 2. В случай, че Потребител/Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, е задължен да му възстанови в пълен размер платените от Потребител/Ползвателя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Потребител/Ползвателят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която Потребител/Ползвателят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако Потребител/Ползвателят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

 

 

 • Търговски съобщения

 

 

С приемането на настоящите общи условия Потребителят/Ползвателят дава своето съгласие, сайтът да му изпраща съобщения с информационна и рекламна цел във връзка с офертите и промоциите предлагани от сайта.

ПРАВО НА ОТКАЗ

1. Потербителят има право да се откажете от настоящия договор, без да посочва причини за това, в срок от14 дни и срещу касова бележка.

2. Срокът за отказ е 14 дни считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влезло във владение на стоката.

3.  За да упражни потребителя правото си на отказ, трябва да уведоми търговеца за решението си да се откаже от договора с недвусмислено заявление, както и следното: /име, географски адрес, телефонен номер, електронен адрес/.

4.1. Заявяването на правото на отказ се подава устно /тел: 0894444175, офис: София. бул. Джавахарлал Неру №29 или писмено чрез предоставения в информационната платформа СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА ОТКАЗ , изпратен на имейл, по поща или подаден в офиса на дружеството, а именно:
email: info@freshme.bg
адрес: София. бул. Джавахарлал Неру №29

4.2. След получаване на отправения отказ, търговецът ще изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа по email.

5. Използването на предоставения формуляр не е задължително но е препоръчително.

6. За да спази потребителя срока за отказ от договора, следва да изпрати съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора, а именно: 14 дни считано от датата, на която потребителя или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, е влезло във владение на стоката.

7. В случай, че потребителя се откаже от настоящия договор, търговецът ще възстанови всички плащания, които са получени от потребителя, с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от потребителя начин на доставка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която търговеца е информиран за потребителското решение за отказ от договора. Търговецът ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при плащането, освен ако потребителя изрично не се е съгласил/посочил друг начин. Във всеки случай на въстановяване, няма да има транзакционни разходи за потребителя.

8.1.Потребителят следва да изпрати или да върне обратно стоките на търговеца, като потребителя поеме преките разходи по връщане на стоките, на адрес, както следва /…………………………………………………………………../, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който е информирал търговеца за отказа си от договора.

8.2. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок;

Орган регулиращ дейността

Комисия за защита на потребителя /КЗП/

https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

  • Приложимо Право

   

   

  Всеки спор относно действието на настоящите Общи условия за ползването на сайта, или с тяхното нарушаване, включително споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението на задължения на страните, ще се уреждат от страните по приятелски начин. При непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване пред съответния родово компетентен съд в гр.София по реда на Гражданския процесуален кодекс.

  Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което прави някое от условията на тези Общи условия за ползването на сайта невалидно, недействително или неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави никое друго условие невалидно, недействително или неизпълнимо и всички други условия ще останат в пълна сила и ефект, доколкото не са повлияни съществено от изменението.

  За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското гражданско законодателство.

  С поставяне на отметка, срещу Общи условия на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, ПОТРЕБИТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛЯ /КУПУВАЧ/ декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема безусловно, като се задължава да ги спазва.

  Настоящите общи условия и договора на Потребител/Ползвателя/Ползвателя с “МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД”/Доставчикът се прекратяват в следните случаи:

  • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • в случай на заличаване на регистрацията на Потребител/Ползвател/Ползвателя в информационната платформа за онлайн пазаруване. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
  • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на Потребител/Ползвателите.

   

  Ползването на интернет портал www.freshme.bg от Вас представлява приемане от Ваша страна на всички правила, условия и указания.

  Настоящите Общи условия и правила  за работа с клиенти  на МИ ТРЕЙД ГРУП ЕООД, ЕИК BG203840428, офис: гр. София, бул. Джавахарлал Неру 29, телефон за контакт: +359 894444175, отменят всички предходни такива и са в сила от деня на публикуването им 01/08/2019 г.

   

 1. Защита на личните данни от „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, ЕИК 203840428Информация за нашата организация и уеб сайтове 

  „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД е администратор на лични данни и защитава сигурността за личните Ви данни.

  Ние предоставяме настоящия раздел „Защита на личните данни“, за да Ви информираме, как те са защитени, както и за възможностите Ви за избор на начина, по който информацията се събира, както и как се използва и съхранява. Надяваме се, че по този начин ще премахнем съмненията Ви относно предоставянето на информация към нас, както и че посещението на сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД ще бъде полезно. Чрез достъпа и разглеждането на този уеб сайт Вие приемате практиките, описани в „Защита на личните данни“. Моля прочетете внимателно този раздел и от време на време посещавайте страницата, за да преглеждате промените, които биха могли да бъдат направени.

   

  Предоставяне на анонимен достъп за посетителите

   

  Моля отбележете, че можете да получите достъп до уеб страниците ни, както и да разглеждате всеки от нашите сайтове без да предоставяте личните си данни. Лични данни ще предоставите само при регистрация в нашите сайтове или при извършване на покупка на стоки дори и без регистрация. Нашите сайтове не дават възможност на посетителите да се свързват с други посетители или да изпращат информация, до която да имат достъп други посетители на нашия сайт.

   

  Сайтове, към които се отнася Политиката за защита на личните данни

   

  Политиката за защита на личните данни се отнася аз всички уеб сайтове и домейни, притежавани от „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, включително:

  www.freshme.bg

  www.lereel.bg

  www.lereel.eu

  www.happylife.bg

  www.bioline.bg

  www.mursalextract.com

  (накратко “Уеб сайтове на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД”).

  За Ваше удобство и информация уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД могат да предоставят връзки към уеб сайтове на трети страни. Ако проследите тези връзки, Вие напускате сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД. Ние не контролираме тези сайтове и тяхната политика за защита на личните данни, които могат да се различават от нашата собствена практика. Тази практика не се отнася за лични данни, които сте решили да предоставите на трета страна, несвързана с нас. Вие приемате, че ние не наблюдаваме или контролираме информацията, събрана от такива сайтове или политиката по защита на личните данни на трети страни; ние не носим отговорност за техните практики или за съдържанието на

  техните сайтове.

   

  Видове информация, която събираме

   

  Когато разглеждате някой от уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, от Вас не се изисква да предоставяте лични данни. Ако решите да се регистрирате в някой от сайтовете или извършите покупка на стока без регистрация, ще Ви бъде поискано да предоставите информация за връзка (име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес, уникално потребителско име, парола). Ние използваме тази информация, за да се свържем с Вас относно стоките от нашия сайт, към които сте проявили интерес. Можем също така да използваме информацията за връзка с Вас, за да Ви изпратим информация за други продукти и услуги на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, както и материали за специалните предложения, които биха могли да заинтересуват Вас или някой от Вашите партньори. Ако не желаете да получавате тези специални предложения, можете да го отбележите, когато предоставяте информацията за връзка с Вас или по всяко друго време след като се регистрирате, като обновите вашите предпочитания (вижте раздел „Отказ“ по-долу).

  Информацията се използва от „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, за да обработим Вашите заявки и покупки, за да получите достъп до специалните ни предложения, както и да улесним връзката Ви с нас. Чрез уеб сайтове на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД можете да поръчате продукти, да поискате информация или да се абонирате за маркетингови или допълнителни материали. За да закупите продукт от нас, ние ще поискаме от Вас лична информация. Вие следва да ни предоставите информация за връзка (като две имена, e-mail адрес, телефон и адрес за доставка), както и финансова информация (напр. имена и адрес за фактуриране, и краен срок). Финансовата информация, получена от Вас се използва единствено за фактуриране на продуктите, които сте закупили.

   

  Съобщения от уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД

   

  След като се регистрирате, ние ще Ви изпратим съобщение по електронната поща, за да проверим Вашето потребителско име и парола. Ще отговорим на Вашите запитвания, ще предоставим стоките, които желаете и ще управляваме Вашия акаунт. Ще поддържаме връзка с Вас по електронна поща или телефон и ще положим всички усилия, за да отговорим на Вашите изисквания.

  От време на време ще Ви изпращаме информация за новите продукти, услуги, специални отстъпки и предложения, както и обща информация. Ако не желаете да получавате тази информация, можете да откажете да я получавате в бъдещата поща (вижте раздел „Отказ“ по-долу).

  При необходимост „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД ще Ви изпраща строго технически съобщения, които не представляват оферти. Ако не желаете да ги получавате, можете да ни уведомите изрично за това.

  Информация, която не е лична се събира с цел отчетност по използването на уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, работата и ефективността им. Използва се, за да се подобри работата с клиентите, ползването и съдържанието на сайта. Страниците и съдържанието могат са се променят в зависимост от информацията, получена от посетителите.

  Личните данни не се използват от „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД с никакви други цели и не се съхраняват по-дълго от необходимото за предоставяне на услугата време, освен в случаите, когато сте поискали от нас да запазим информацията.

  Моля отбележете, че ние не разпространяваме Вашия електронен адрес към нашите бизнес партньори. Все пак можем да Ви изпратим оферти от името на нашите бизнес партньори.

  В случай, че „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД е продадено или придобито, информацията за клиентите става част от прехвърлените активи. Освен това си запазваме правото да разкриваме информацията, предоставена от или отнасяща се до който и да е клиент на уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД на компетентните държавни органи и в съответствие с изискванията на закона.

   

  Разпространение на информация

   

  „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД договоря с други доставчици осигуряването на продаваните продукти. Тези доставчици могат да се променят или да договарят поддоставчици, за да удовлетворят нашите клиенти. „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД не разкрива лична информация на трети страни без Вашето разрешение, освен ако това не се налага по силата на закона.

   

  Как събираме информация

   

  Уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД събират лични данни само чрез формуляри попълвани от нашите клиенти. С попълването на формулярите в нашите сайтове, потребителите се съгласяват личните им данни да се използват от „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД за идентификация във връзка със сключените договори, отчетно-счетоводни цели, статистическа обработка и маркетингови цели в съответствие с чл. 4 от Закона за защита на личните данни.

  Уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД могат да събират нелична техническа информация за Вашата сесия (като тип на браузъра, Интернет доставчика, типа платформа, адресите на Интернет протокола, страниците за пренасочване/изход, операционната система, маркиране на дата/време). Ние използваме тази информация, която не идентифицира отделни потребители, за да анализираме тенденциите, да установим проблемите с нашите сайтове и да управляваме уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, да проследяваме движението и потреблението на потребителите. Един от начините, по който събираме тази информация е чрез използването на „бисквитки“; ние използваме тези „бисквитки“, за да съхраняваме лични данни и информация за линкове. „Бисквитките“ са малки компютърни файлове, които се запазват в хард диска на Вашия компютър и пазят, и изтеглят информация за посещението Ви в уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД. Ако не желаете да бъдат използвани, можете да деактивирате „бисквитките“ на Вашия компютър, като промените настройките в меню „Предпочитания“ или „Опции“ на Вашия браузър. Все пак, ако деактивирате „бисквитките“, е възможно да не получите достъп до определени места в сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД.

   

  Вашият избор и възможност за отказ

   

  „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД Ви предоставя избора да получавате различна информация, която допълва нашите продукти. Можете да се абонирате, за да получавате информация за продуктите, както и пазарните бюлетини на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД. Бюлетините на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД могат да включват информация за нови продукти, специални предложения или покани за участие в маркетингови проучвания.

  „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД Ви предоставя възможността да откажете използването на личните Ви данни за определени цели, когато ние поискаме такава информация. Например, ако закупите наш продукт, но не желаете да получавате допълнителни маркетингови материали от нас, можете да отбележите това във формуляра за поръчка.

  Ако не желаете да получавате (нашите електронни издания и/или) специалните ни предложения, можете да откажете да ги получавате, като следвате указанията, включени във всяко наше електронно съобщение, или като ни изпратите съобщение на електронен адрес: info@freshme.bg

   

  Достъп до и актуализация на Вашата информация

  Ние Ви предоставяме достъп до Вашата лична информация и при желание от Ваша страна ще осигурим възможността да я промените. За да промените Вашата информация и сигурността й, ние извършваме някои разумни стъпки, за да проверим самоличността Ви  преди да Ви предоставим достъп до Вашата лична информация. Запазваме правото си да откажем да предоставим копие от личните данни на нашите посетители, но ще обосновем нашия отказ.

  Можете да заявите достъп до личната Ви информация на адрес: гр. София 1324, р-н Люлин, бул. Джавахарлал Неру № 29, или на електронен адрес: info@freshme.bg

   

  Защита на Вашата информация

   

  Защитата на личната Ви информация е важна за нас; все пак нито една система за безопасност не гарантира 100 % сигурност. Ние се опитваме да защитим личната Ви информация, но „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД не може да гарантира, че информацията, която предоставяте чрез уеб сайта на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД няма да бъде прихваната, докато се предава чрез Интернет. Ние следваме общоприетите стандарти за защита на предоставените ни лични данни, както по време на предаването, така и след като ги получим. Когато въвеждате поверителна информация в нашите формуляри за регистрация или поръчка, ние криптираме тази информация.

  Когато има вероятност нарушение на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, съобщава на КЗЛД и на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни.

  Промени в бизнеса

  В случай, че „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД претърпи промяна в бизнеса си, като например сливане, придобиване от друга фирма или продажба на всички или част от активите, Вашата информация най-вероятно ще бъде част от прехвърлените активи.

  Промени в тази политика

  При промени в този раздел „Защита на личните данни“, ще Ви изпратим промените и ще обновим датата на промяна на документа, така че Вие винаги ще знаете, каква информация събираме, как я използваме и какви са Вашите права. Ако след извършените промени на уеб сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, Вие продължавате да ги ползвате, това потвърждава, че приемате тези промени.

  Условия за ползване

  Ако изберете да посещавате сайтовете на „МИ ТРЕЙД ГРУП“ ЕООД, то събирането, обработката, съхранението и достъпа до личните Ви данни се уреждат от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Регламента) и действащия български Закона за защита на личните данни.

  Свържете се с нас

  Ние ценим Вашето мнение. Ако имате коментари или въпроси по този раздел „За защита на личните данни“, моля изпратете ги на електронен адрес: info@freshme.bg